POVODŇOVÝ PLÁN obce MUTĚNICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Mutěnice IDdPP:12259 byl zpracován subjektem Crisis Consulting, s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Hodonín. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Mutěnice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na mu.povodnoveplany.cz.      

 

Vodní toky

  • Kyjovka
  • Mutěnický potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM-3070/2022/5419
ze dne 7. 2. 2022


 
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Hodonín, Odbor životního prostředí a územního plánování
Čj.: MUHO 3917/2022/OŽP-PK; MUHOCJ 13661/2022 ze dne 8. 2. 2022

 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část září 2023
organizační část září 2023
grafická část září 2021
přílohy září 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze září 2023
offline verze září 2021
digitalizovaná verze září 2023
databáze POVIS září 2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i